تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تبلیغات

کارورزی3

  رابطه کنش پژوهی با طراحی آموزشی این است که دانشجو مساله ای را انتخاب و توانایی های خود را  در باره آن در نظر می گیرد و سپس طراحی و اجرا می نماید و در آخر کل فرایند را وا کاوی می کند به این ترتیب برای رشد و توسعه خود دست به اقدام می زند.

  به طور کلی مراحل اجرای پژوهش در عمل به شرح زیر است:

  1) تعریف و روشن کردن مسئله

  پژوهش در عمل با شناسایی برخی مشکلات یا نارضایتی هایی که مسائل آموزشی وجود دارد، آغاز می شود. این مسئله ممکن است ساده (یک وجهی) یا پیچیده (چند وجهی) باشد. ما باید ابعاد گوناگون مسئله را بشناسیم و مسائلی را برگزینیم که امکان  عملی ساختن آن  باشد و کنترل پذیرباشد.(2) ما باید مشخص کنیم چه چیزی است که نیاز به اصلاح و پژوهش دارد یا چه چیزی است که می توان آن را به عنوان یک مهارت یا راه حل مسئله جدید ارائه کرد؟ (دلاور، 1387: 250)

  2) نیاز سنجی / تحلیل موقعیت

  بحث  و مذاکره با کلیه ی افرادی که با مسئله مورد پژوهش درگیر هستند، نظیرمجریان، برنامه ریزان، مشاوران، پژوهشگران و افرادی که دست اندرکار مشکل مورد پژوهش هستند، می تواند تبیینی از سؤال های پژوهشی رافراهم آورد. برای مثال: تحت چه شرایطی تغییر یک برنامه درسی می تواند بیشترین کارایی را داشته باشد؟ یا اینکه در حال حاضر شرایط چگونه است و در آینده می خواهیم چه وضعیت مطلوبی داشته باشیم؟ (دلاور، 1387: 204)

  3) تدوین  فرضیه/ اندیشه / راه حل های عملی

  4 ) تدوین طرح (نقشه) برای عمل

  بر اساس شناسایی های انجام شده و فرضیه های تدوین شده برای عمل، معلمان و تیم ستاد مرکزی، یک سری رهنمودهای عملی برای مسئله از طریق بحث که می توانست نقش معلمان را بهبود بخشد، مدون ساختند.

  5) اجرای (طرح) نقشه برا ی عمل

   منظور از این مرحله پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» است. پس از این که نقشه کار کشیده شد، اقدام مهم بعدی ا جرا و عملی ساختن آن است. این مرحله اساس و جوهر پژوهش در عمل است، که مسائل به وسیله معلمان گوناگون و به صورت های متفاوت حل می شود.

  این مرحله تشکیل شده است از: نمونه و نمونه گیری، ابزار اندازه گیری . مراحل اجرای آن، انتخاب مواد و سایر فعالیت هایی که هر کدام با توجه به نوع تحقیق ممکن است متفاوت باشد. (دلاور، 1387: 205)

  6) بازکاوی و ارزشیابی نقشه عمل

   

  مشاهده ی نتایج عمل جدید اجرا شده دارای اهمیت فراوان است. در این مرحله پرسش اساسی این است که نتایج عملیات تجدید نظر شده چیست؟

  ارزشیابی هم از محتوا و هم از فرایند کار به عمل می آیدبه این معنا که هم منابع جدید و دیگر اشکال شواهد و هم استراتژی به کار گرفته شده توسط معلمان ارزشیابی مرحله ای می شود.

  برخی تلاش ها و منابع برای کمک به معلمان جهت پژوهش در مورد اقدام هایشان در کلاس درس، از طریق ثبت مشاهدات، یادداشت های روزانه و تهیه نوارهای صوتی از فرایند کار و فیلمبرداری و... ارائه شد. این امر به طور روشن موانع عملی معلم پژوهشگر را نشان می دهد.

  7) تأمل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن

  در این مرحله پژوهشگر باید درنگ کرده درباره آنچه اتفاق افتاده تأمل کند. او باید این تاثیرات را در چارچوب و متن پروژه توضیح دهد. این جا گروه پژوهش فرصت می یابد تا با در نظر گرفتن دستاوردها و ناکامی ها، از پژوهش در عمل به مثابه راهی برای یادگیری بهره ببرد واز میان صدها روایت و گزارش به اتفاق نظر دست یابد. برای دست یافتن به تبیین های منطقی درباره اقدام های انجام شده، هم گزارش های کتبی و هم نوارهای صوتی تهیه شده در مورد اقدام های معلمان – دانش آموزان تجزیه و تحلیل می شود.

  8) ثبت و اشاعه ی نتایج

  برای این که کار ما پژوهش به حساب یابد لازم است مطالب به صورت اسناد کتبی درآید  نتایج پژوهش ثبت شود.

  9) تجدید نظر در مسئله: اجرای دور دوم اقدام (عمل)

  وقتی معلمان در این مورد اتفاق نظر دارند که مسئله مطرح شده در پروژه درباره مسائل ارزشی نبوده می توانند مسئله جدید را مطرح و آن را ابتدای امر مجدد پیگیری کنند.

  اصول اخلاقی در اجرای پژوهش در عمل

  -گفتگو برای دستیابی به یک مطلب

  - مذاکره درباره گزارش هاو روایت ها

  -احترام به محرمانه و خصوصی بودن

  -حفظ حق و اختیار دیگران

   

  منابع:

  -        دلاور، علی. (1387). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: ویرایش.

  -         صفوی، امان الله. (1385). روشها، فنون و الگوهای تدریس. تهران: سمت.

   

   

  طراحی آموزشی

  نام مدرسه            پایه تحصیلی           موضوع  و نام درس     نام معلم راهنما               زمان فعالیت  

  محتوا:  شامل مفاهیم و مهارت ها 

   مفاهیم مانند:  هوش/ انسان / انبساط/ انقباض/ سیب/ مساحت/ محیط/ طول / عرض/ میز/ پستانداران/ و ...

    مهارت هامانند: 

         1-  مهارت های ارتباطی مانند:  سخنرانی/ برقراری ارتباط/ توضیح دادن/  تعامل/ و ...

        2- مهارت های ذهنی مانند: حل مساله / تصمیم گیری/ تفکر انتقادی/ تامل/ طراحی آموزشی و

        3- مهارت های یدی: مانند: تعمیرکردن/ دوختن / رانندگی/ ساختن / آزمایش/ دویدن و ...

  پیامد: عملکردی که پس از اجرای طرح آموزشی انتظار داریم در رفتار یادگیرند مورد مشاهده قرار دهیم است. مانند: پس از اجرای ...، دانشجو قادر باشد یک طرح آموزشی را به درستی تدوین و ارایه کند.

  مراحل تهیه طرح آموزشی( لازم به ذکر است که، ممکن است هر یک از مراحل زیر چندین گام را شامل شود).

  1-     1- برقراری ارتباط:Relating

           در ارتباط با زندگی روزمره دانش آموز باشد/ برخاسته از مسایلی باشد که دانش آموزان با آن روبرو هستند.

     در این قسمت،  اهداف/ روش کار، اهمیت،  کاربرد موضوع یادگیری در زندگی و .. مورد نظر قرار گرفته و توضیح داده می شود. محتوای برقراری ارتباط باید به گونه باشد تا یادگیرندگان را برای فعالیت و یادگیری برانگیزد.

  2-    2- تجربه کردن: Experiencing

  مجموعه فعالیت های که یادگیرنده برای یادگیری انجام می دهد را تجارب یادگیری می نامند. در این قسمت فعالیت های فردی و گروهی که منجر به یادگیری مفاهیم و کسب مهارت های تعیین شده می شود نوشته می شود.  تکالیف و فعالیت ها باید قابل تجربه و آزمایش باشند، به یادگیرنده کمک کند تا با بروزخلاقیت های خود کشف کند، اختراع کند و به اید های نوبیاندیشد/ از طریق پژوهش پاسخ پرسش های خود را بیابد. این فعالیت ها قلب یاد گیری مفهومی هستند.

  3-       3-بکارگرفتنApplying

  کاربرد داشته باشد، مفاهیم و اطلاعاتی که نهادینه شده است دانش آموز را به تصور یک آینده مجازی می کشاند(ارتباط بین تئوری و عمل)(تصور شغلی که در ارتباط با مساله/ حل مساله است مورد نظر است. منظور از کاربرد، زیرچتردانش سازمان یافته بردن یافته های حاصل از فعالیت های فردی و گروهی است. به عبارت دیگر، تطبیق یافته های فردی و گروهی با دانش موجود در این باره( بیشتر دانش ارایه شده در کتاب) علاوه برآن، کاربرد یافته ها در حل مسایل و زندگی نیز می تواند مورد نظر قرار بگیرد.

  4-      4- به اشتراک گذاشتنsharing

  تا حد امکان دانش آموز را به کار گروهی تشویق کند. یادگیری مشارکتی و تعاملی مقدمه یادگیری مفهومی پایدار است(یادگیری مشارکتی)(انجام پژوهش ها و یا جمع آوری اطلاعات به صورت گروهی و تعامل در مورد یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها).

  ارایه فعالیت ها گروهی به کلاس و اشتراک مساعی، در این مرحله هر یک از گروه ها،  فعالیت خود را به کل کلاس ارایه می کند و توسط گروه ها و اعضای کلاس مورد نظر قرار می گیرد و نقد و بررسی می شود.

  5-     5- انتقال به موقعیت جدید Transferring

  از نتایج  آموخته ها استفاده کند. به عبارت دیگر موقعیت های جدیدی فراهم کند که دانش آموز بتواند آموخته ها را در آن موقعیت ها نیز به کار گیرد (پژوهش علم در عمل).یافته ها را برای چه منظورهای دیگری و همچنین در چه موقعیت های دیگری می توانیم به کار ببریم.

  6-    6-مواد و منابع آموزشی مورد نیاز/ فضای یادگیری: 

           با توجه به سطح انتظار و موضوع آموزش مواد و فضای متناسب تعیین می شود. مانند: پروژکتور، کامپیوتر/ تابلو وایت برد/ تعداد کاغذ برای نوشتن و کتاب درسی/  کارگاه مناسب

  7-   7-  روش بازخورد دادن در فرایند یادگیری: روش های بازخورد به دانش آموزان را در هر مرحله توضیح دهید.

    8-     سنجش آموخته ها:با توجه به پیامد مورد انتظار، سئوالیه و یا فرم های ارزشیابی عملکردی را طرح می کنیم.

  **تامل و واکاوی تجربیات حرفه ای:

   تعیین موانع و محدودیت ها/ مشخص کردن تغییرات احتمالی و چرایی تغییرات/بررسی نتایج و چگونگی دست یابی به آن ها/ واکاوی فرایند اجرا/ شناسایی نقاط قوت و ظرفیت های خود/

   

    گزارش نهایی شامل:  روایت فرایند انتخاب موضوع/ موقعیت اجرا/ طراحی، فرایند اجرا، ارزشیابی و واکاوی کل فرایند از ابتدا و تا انتها را شامل می شود.     


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 11 دي 1348 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : پژوهش ,مورد ,یادگیری ,فعالیت ,مسئله ,دانش ,دانش آموز ,دلاور، 1387 ,طراحی آموزشی ,دانش آموزان ,برقراری ارتباط ,
  کارورزی3

تبلیغات


 • Ads1

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز جمعه 31 شهريور 1396

تبلیغات

پارس ایرانیک جهت سفارش تبلیغات با ایمیل زیر در ارتباط باشید
mohsen_msl@yahoo.com

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر